☎ 23210 68900

Τηλεφωνικό κέντρο

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά, για το σύνολο των υπηρεσιών για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΜΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΜΕ ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κτίριο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (Εθνικής Αντιστάσεως 34, Σέρρες) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης, την 1η του μηνός Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. (ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών 01/10/2019).

 

 

Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά, για το σύνολο των υπηρεσιών για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΚΕΡΑΜΙΣΤΑ/ΣΤΡΙΑ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ “ΑΡΤΙΟ” Κ.Ε.ΔΗ.Σ.».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κτίριο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (Εθνικής Αντιστάσεως 34, Σέρρες) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης, την 30η του μηνός Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ. (ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών 30/09/2019).

 

Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά, για το σύνολο των υπηρεσιών για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΑΣΚΑΛΑ ΧΟΡΟΥ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΟΥ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Η.Σ.».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κτίριο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (Εθνικής Αντιστάσεως 34, Σέρρες) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης, την 30η του μηνός Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ. (ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών 30/09/2019).

Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά, για το σύνολο των υπηρεσιών για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗ/ΣΤΡΙΑ ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Η.Σ.»

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κτίριο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (Εθνικής Αντιστάσεως 34, Σέρρες) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης, την 30η του μηνός Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ. (ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών 30/09/2019).

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά έξι (6) άτομα για την κάλυψη των αναγκών του Εικαστικού Εργαστηρίου "ΑΡΤΙΟ" της επιχείρησης.

 

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κ.Ε.ΔΗ.Σ., Εθνικής Αντίστασης 34, 3ος όροφος, 62122, Σέρρες, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας Στρατουδάκη Νεκταρίας (τηλ. Επικοινωνίας: 23210 68900, 23210 68910, 23210 68915). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.)  έχοντας υπόψη:

Attachments:
Download this file (pan_xor19.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ[ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 17ης ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ]209 kB
Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.)  έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 • Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», και του Ν.3861/2010 «Για την ενίσχυση της Διαφάνειας»
 • Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων OTA» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016)

Τα κάτωθι έγγραφα:

 • Το πρωτογενές αίτημα με αριθμ. 1465/10-06-2019 (ΑΔΑΜ:19REQ005082429)
 • Το τεκμηριωμένο αίτημα με αριθμ. 1466/10-06-2019
 • Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 1469-Α/Α191(10-06-2019)
 • (Α.Δ.Α.: 6ΝΓΜΟΛΜΠ-52Λ και ΑΔΑΜ: 19REQ005082899).
 • Την ανάγκη προμήθειας μουσικών οργάνων και εξοπλισμού για τις ανάγκες των Κ.Δ.Α.Π. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., για το έτος 2019.

Ανακοινώνει  ότι θα προβεί στην προμήθεια μουσικών οργάνων και εξοπλισμού για τις ανάγκες των Κ.Δ.Α.Π. της Επιχείρησης, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών εφόσον πληρούνται οι Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει προσφορά για το σύνολο των ειδών της προμήθειας , όπως προβλέπεται στην Μελέτη 10/2019 και σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς)

Η προσυπολογιζόμενη δαπάνη για την αναφερόμενη προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 5.810,00€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης: Χαμηλότερη οικονομική προσφορά πλέον Φ.Π.Α.. Προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό δαπάνης, απορρίπτονται ως μη αποδεκτές .
Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της εν θέματι προμήθειας να καταθέσουν οικονομική προσφορά, ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), φάκελο προσφοράς στο πρωτόκολλο στο Πρωτόκολλο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (3ος όροφος, Εθν. Αντίστασης 34, Σέρρες), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00π.μ. σύμφωνα με το υπόδειγμα εντύπου οικονομικής προσφοράς (τιμολόγιο προσφοράς) στο Παράρτημα Α της παρούσης και θα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (www.kedis.gr).
Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.
Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο γραφείο Προμηθειών, 3ος όροφος, Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 και ώρα 13:30 μ.μ. Οι συμμετέχοντες μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να παρευρεθούν στο άνοιγμα των προσφορών.
Μαζί με την οικονομική  προσφορά, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 73 και 80 του Ν.4412/2016, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς παρακαλούνται να  καταθέσουν  τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα. Στις περιπτώσεις εταιρείας Ο.Ε. ή Ε.Ε., της εταιρείας και του/των  Διαχειριστή/των της εταιρείας. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), του Διευθύνοντα Σύμβουλου και του/των  Διαχειριστή/των της εταιρείας.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα(κύριας και επικουρικής).Στις περιπτώσεις εταιρείας Ο.Ε. ή Ε.Ε., της εταιρείας και του/των Διαχειριστή/των της εταιρείας. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), του Διευθύνοντα Σύμβουλου και του/των  Διαχειριστή/των της εταιρείας.
δ. Εφόσον πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου(άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
ε. Βεβαίωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την υποβολή της προσφοράς) από την οποία φαίνεται η επαγγελματική  δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας
Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Οι τιμές της προμήθειας θα δοθούν σε ΕΥΡΩ, η παράδοση θα γίνει στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Σύνταξη προσφορών: Στον σφραγισμένο Φάκελο Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

 • Η λέξη «Προσφορά» ή η φράση «Φάκελος Προσφοράς»,
 • Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
 • Ο αριθμός της πρόσκλησης,
 • Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής),
 • Τα στοιχεία του αποστολέα, ήτοι σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:

Πλαίσιο κειμένου: Στοιχεία προσφέροντος : ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ,                         ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                         ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ                           ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «Πρόσκληση για την προμήθεια μουσικών οργάνων για τις ανάγκες των Κ.Δ.Α.Π. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.» Αριθ. Πρωτ.: …/…-06-2019 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα της κατάθεσης προσφορών:                            Τετάρτη 19-06-2019 και ώρα 12:00π.μ. «ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ»   

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Η προμήθεια αφορά μουσικά όργανα και εξοπλισμού για τις ανάγκες των Κ.Δ.Α.Π. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ για το έτος 2019 (CPV: 37300000-1 «Μουσικά όργανα και μέρη τους»)
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.
Ο χρόνος εκτέλεσης της συγκεκριμένης προμήθειας ορίζεται άμεσα, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η μεταφορά βαρύνει τον προμηθευτή. Η παράδοση της προμήθειας μουσικών οργάνων, κατάλληλα συσκευασμένων, θα πραγματοποιηθεί στον χώρο που θα υποδείξει η Επιχείρηση.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Πρόεδρου μετά την εισήγηση της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 221 παρ.3 του Ν.4412/2016.
Το κόστος δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού 5.810,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α: 02.15.7135, του προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το οικονομικό έτος 2019.

 

 

Για την Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

 
Κωνσταντίνος Καρπουχτσής
Προέδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.)  έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 • Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», και του Ν.3861/2010 «Για την ενίσχυση της Διαφάνειας»
 • Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων OTA» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016)

Τα κάτωθι έγγραφα:

 • Το πρωτογενές αίτημα με αριθμ. 1241/16-05-2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ004959650)
 • Το τεκμηριωμένο αίτημα με αριθμ. 1244/16-05-2019
 • Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 1245 - Α/Α188 (16-05-2019)
 • (Α.Δ.Α.: Ψ9ΙΨΟΛΜΠ-Α53 και ΑΔΑΜ: 19REQ004960172).
 • Την ανάγκη προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες της Κ.Ε.ΔΗ.Σ..

Ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια πέντε (5) νέων ηλεκτρονικών υπολογιστών (μονάδες και οθόνες) για τα γραφεία των ταμείου, προμηθειών, γραμματείας, λογιστηρίου και διεύθυνσης της Επιχείρησης, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών εφόσον πληρούνται οι Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει προσφορά για το σύνολο των ειδών της προμήθειας, όπως προβλέπεται στην Μελέτη και σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς)

Η προσυπολογιζόμενη δαπάνη για την αναφερόμενη προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 5.800,00€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης: Χαμηλότερη οικονομική προσφορά πλέον Φ.Π.Α.. Προσφορές που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό δαπάνης, απορρίπτονται ως μη αποδεκτές.
Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της εν θέματι προμήθειας να καταθέσουν οικονομική προσφορά, ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), φάκελο προσφοράς στο πρωτόκολλο στο Πρωτόκολλο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (3ος όροφος, Εθν. Αντίστασης 34, Σέρρες), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00π.μ. σύμφωνα με το υπόδειγμα εντύπου οικονομικής προσφοράς (τιμολόγιο προσφοράς) στο Παράρτημα Α της παρούσης και θα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (www.kedis.gr).
Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν.
Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο γραφείο Προμηθειών, 3ος όροφος, Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 και ώρα 13:30 μ.μ. Οι συμμετέχοντες μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να παρευρεθούν στο άνοιγμα των προσφορών.
Μαζί με την οικονομική  προσφορά, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 73 και 80 του Ν.4412/2016, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς παρακαλούνται να  καταθέσουν  τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα. Στις περιπτώσεις εταιρείας Ο.Ε. ή Ε.Ε., της εταιρείας και του/των  Διαχειριστή/των της εταιρείας. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), του Διευθύνοντα Σύμβουλου και του/των  Διαχειριστή/των της εταιρείας.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα(κύριας και επικουρικής).Στις περιπτώσεις εταιρείας Ο.Ε. ή Ε.Ε., της εταιρείας και του/των Διαχειριστή/των της εταιρείας. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), του Διευθύνοντα Σύμβουλου και του/των  Διαχειριστή/των της εταιρείας.
δ. Εφόσον πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου(άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
ε. Βεβαίωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την υποβολή της προσφοράς) από την οποία φαίνεται η επαγγελματική  δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας
Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Οι τιμές της προμήθειας θα δοθούν σε ΕΥΡΩ, η παράδοση θα γίνει στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Σύνταξη προσφορών: Στον σφραγισμένο Φάκελο Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

 • Η λέξη «Προσφορά» ή η φράση «Φάκελος Προσφοράς»,
 • Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
 • Ο αριθμός της πρόσκλησης,
 • Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής),
 • Τα στοιχεία του αποστολέα, ήτοι σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:

Πλαίσιο κειμένου: Στοιχεία προσφέροντος : ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ,                         ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                         ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ                           ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «Πρόσκληση για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.» Αριθ. Πρωτ.: …/…-06-2019 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα της κατάθεσης προσφορών:                          Τετάρτη 19-06-2019 και ώρα 12:00π.μ. «ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Η προμήθεια αφορά ηλεκτρονικούς υπολογιστές (μονάδες και οθόνες) για τα γραφεία των ταμείου, προμηθειών, γραμματείας, λογιστηρίου και διεύθυνσης της Επιχείρησης, (CPV: 30211000-1 «Κεντρικός ηλεκτρονικός υπολογιστής») όπως περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα.


Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΚΟΝΑ

ΤΕΜ.

1

DELL OPTIPLEX 3060 SFF
Κατασκευαστής  - DELL
Επεξεργαστής - Core i5-8500 (3.00GHz)
Λειτουργικό σύστημα - Win 10 Pro 64
Μνήμη - 8GB
Κάρτα γραφικών - Intel HD Graphics
Σκληρός δίσκος - 256GB / SSD
Θήκη - Small Form Factor (SFF)
Κατασκευαστής επεξεργαστή - INTEL
Chipset - Intel
Τύπος μνήμης - DDR4- 2666MHZ
Οπτικά μέσα - DVD-RW
Δίκτυο Ethernet - 10 / 100 / 1000
Πληκτρολόγιο - ΝΑΙ
Ποντίκι - ΝΑΙ

Εγγύηση – 24 (μήνες)

C:\Users\User\Downloads\209-73-DEPSO36SB (2).jpg

5

2

DELL MONITOR 24" P2418D
Τεχνολογία Οθόνης - IPS
Κατασκευαστής - Dell
Μοντέλο - P2418D
Διαγώνιος - 23.8"
Μέγιστη Ανάλυση – 2560x1440
Αντίθεση - 1000- 1 Analogue
Συνδέσεις: Display Port, HDMI, USB

C:\Users\User\Downloads\20180226171116_dell_p2418d.jpeg

5

3

ESET Endpoint Protection Advanced
(10+1 για 2 χρόνια)

1

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. Στην προσφορά συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση, η εγκατάσταση και η παραμετροποίηση των πέντε (5) ηλεκτρονικών υπολογιστών .
Ο χρόνος εκτέλεσης της συγκεκριμένης προμήθειας ορίζεται άμεσα, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η μεταφορά βαρύνει τον προμηθευτή. Η παράδοση της προμήθειας, κατάλληλα συσκευασμένων, θα πραγματοποιηθεί στον χώρο που θα υποδείξει η Επιχείρηση.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Πρόεδρου μετά την εισήγηση της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 221 παρ.3 του Ν.4412/2016.

Το κόστος δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού 5.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α: 02.15.7134, του προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το οικονομικό έτος 2019.

 

 

 

Για την Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

 
Κωνσταντίνος Καρπουχτσής
Προέδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) έχοντας υπόψη: 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.)  έχοντας υπόψη:

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.)  έχοντας υπόψη:

Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.)  έχοντας υπόψη:

Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) θα προβεί σε προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού και λοιπών υλικών και εργαλείων για τις ανάγκες του Εικαστικού Εργαστηρίου «ΑΡΤΙΟ», των Κ.Δ.Α.Π. και του κεντρικού κτιρίου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., για το έτος 2019, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές προσφορές σύμφωνα με:

Περισσότερα...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά, για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2019» . Η δαπάνη για την προμήθεια/υπηρεσία έχει προϋπολογιστεί ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των 18.849,23€ (δεκαοχτώ χιλιάδων οχτακόσιων σαράντα εννέα ευρώ και είκοσι τριών λεπτών)  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%-24%, θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της Κ.Ε.ΔΗ.Σ και θα καλυφθεί από τους Κ.Α. 02.15.6471.01 & Κ.Α. 02.15.6471.02 εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού έτους 2019.                                                                                                                               

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κτίριο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (Εθνικής Αντιστάσεως 34, Σέρρες) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης, την 27η του μηνός Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00  (ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών 27/02/2019).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2, παρ.1, (11) του Ν.4412/2016 δηλαδή, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων που προσφέρουν στην αγορά τις απαιτούμενες από το διαγωνισμό υπηρεσίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (τηλ.23210-68910) όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η παρούσα προκήρυξη, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καθώς και τα σχετικά παραρτήματα, θα αναρτηθούν στην εφαρμογή του ΚΗΜΔΗΣ https://promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. www.kedis.gr.

 

 

 

Για την Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

 

 

 

Βασίλειος Τερζής

Πρόεδρος

Attachments:
Download this file (Synoptikos trofikon.pdf)Synoptikos trofikon.pdf[ ]2748 kB

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά, για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2019» . Η δαπάνη για την προμήθεια/υπηρεσία έχει προϋπολογιστεί ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των 18.849,23€ (δεκαοχτώ χιλιάδων οχτακόσιων σαράντα εννέα ευρώ και είκοσι τριών λεπτών)  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%-24%, θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της Κ.Ε.ΔΗ.Σ και θα καλυφθεί από τους Κ.Α. 02.15.6471.01 & Κ.Α. 02.15.6471.02 εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού έτους 2019.                                                                                                                               

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κτίριο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (Εθνικής Αντιστάσεως 34, Σέρρες) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης, την 27η του μηνός Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00  (ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών 27/02/2019).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2, παρ.1, (11) του Ν.4412/2016 δηλαδή, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων που προσφέρουν στην αγορά τις απαιτούμενες από το διαγωνισμό υπηρεσίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (τηλ.23210-68910) όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η παρούσα προκήρυξη, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καθώς και τα σχετικά παραρτήματα, θα αναρτηθούν στην εφαρμογή του ΚΗΜΔΗΣ https://promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. www.kedis.gr.

 

 

 

Για την Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

 

 

 

Βασίλειος Τερζής

Πρόεδρος

Σ

έρρες, 07 Δεκεμβρίου 2018

 Αριθ. Πρωτ: 3264

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) με βάση:

1) Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, άρθρο 192 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

2) Τις διατάξεις του ΠΔ 270/1981 – ΦΕΚ 77Α

/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της 

διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση 

πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων».

3) Την με αριθ. 184/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ «Έγκριση 

διενέργειας δημόσιου τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού και καθορισμός των όρων 

του, που αφορά την μίσθωση ακινήτου ως αποθηκευτικού χώρου για την κάλυψη των 

αναγκών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ» (ΑΔΑ: Ω9ΨΔΟΛΜΠ-ΓΡΟ)

προκηρύσσει δημόσιο τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με δημοσίευση στην ιστοσελίδα της

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (www.kedis.gr) και υποβολή προσφορών, για την 

μίσθωση ακινήτου ως αποθηκευτικού χώρου για την κάλυψη των αναγκών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ, με 

κριτήριο κατακύρωσης το χαμηλότερο προσφερόμενο μηνιαίο αντίτιμο.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Εθνικής Αντίστασης 

34, 2ος όροφος, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών ,η οποία ορίστηκε με την υπ’ 

αριθμό 184/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Η τελική ημερομηνία-

ώρα υποβολής προσφορών ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 

μ.μ..

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα Φυσικά πρόσωπα ή Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου ή κοινοπραξίες / συμπράξεις αυτών, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Εθνικής Αντίστα-

σης 34, Σέρρες 3

ος όροφος κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες{τηλ.23210-68900)

Για την Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 

Τερζής Βασίλειος

Πρόεδρος

Attachments:
Download this file (Perilipsi.doc)Perilipsi.doc[ ]71 kB
Download this file (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ.pdf[ ]284 kB

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά, για το σύνολο των υπηρεσιών “Παροχή λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών και οικονομικής διαχείρισης της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για τα έτη 2019-2020”. Η δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών έχει προϋπολογιστεί ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των 56.440,00 € (πενήντα έξι χιλιάδων τετρακόσιων σαράντα ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της Κ.Ε.ΔΗ.Σ και θα καλυφθεί από τον ΚΑ  02.15.6115 «Αμοιβές Λογιστών» εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού έτους 2019 και θα προβλέπεται και στον αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού εξόδων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., χρήσης 2020 .                                                                                                                               

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κτίριο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (Εθνικής Αντιστάσεως 34, Σέρρες) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης, την 19η του μηνός Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. (ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών 19/12/2018).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2, παρ.1, (11) του Ν.4412/2016 δηλαδή, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων που προσφέρουν στην αγορά τις απαιτούμενες από το διαγωνισμό υπηρεσίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (τηλ.23210-68910) όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η παρούσα προκήρυξη, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καθώς και τα σχετικά παραρτήματα, θα αναρτηθούν στην εφαρμογή του ΚΗΜΔΗΣ https://promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. www.kedis.gr.

 

 

 

Για την Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

 

 

 

Βασίλειος Τερζής

Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

 

 

 

 

 

 

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά, για το σύνολο των υπηρεσιών για την  «ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ., ΕΤΟΥΣ 2019» . Η δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών έχει προϋπολογιστεί ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των 22.960,00 € (είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της Κ.Ε.ΔΗ.Σ και θα καλυφθεί από τους ΚΑ 02.15.6471.03 & ΚΑ 02.15.6471.10 εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού έτους 2019.                                                                                                                               

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κτίριο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (Εθνικής Αντιστάσεως 34, Σέρρες) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης, την 19η του μηνός Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. (ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών 19/12/2018).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2, παρ.1, (11) του Ν.4412/2016 δηλαδή, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων που προσφέρουν στην αγορά τις απαιτούμενες από το διαγωνισμό υπηρεσίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (τηλ.23210-68910) όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η παρούσα προκήρυξη, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καθώς και τα σχετικά παραρτήματα, θα αναρτηθούν στην εφαρμογή του ΚΗΜΔΗΣ https://promitheus.gov.gr , στην ιστοσελίδα της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. www.kedis.gr. 

 

Για την Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

 

 

Βασίλειος Τερζής

Πρόεδρος

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

                                                                                    ΠΡΟΣ 

                                                                                    Κάθε ενδιαφερόμενο                                                                                                    

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) θα προβεί σε προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικής ντουλάπας δαπέδου MIDEA MFM – 48HRFN1, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές προσφορές σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 2 του ΕΚΠΟΤΑ. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463 / 2006, ( Δ.Κ.Κ.) 

 

 Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 23/11/2018 και ώρα 12:00 στο Πρωτόκολλο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ..

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται έως του ποσού των 3.000,00€  συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α..

Η κλιματιστική ντουλάπα δαπέδου MIDEA MFM – 48HRFN1 θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

• Τύπος Συσκευής Inverter

• Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) 48000

• Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Βtu/h) 51200

• Wifi Όχι

• Iσχύς (Btu/h - Kw/h) 50.000 - 14

• Ψυκτικό Υγρό R-410A

• Ρεύμα Λειτουργείας Θέρμανση (Α) 6.9

• Ρεύμα Λειτουργείας Ψύξη (Α) 7.9

• Ακουστική Πίεση (dB(A)) 62

• Διαστάσεις (mm) 938x392x1369

• Βάρος (kg) 102

• Τροφοδοσία ισχύος (Ph-Volt-Hz) 3~/380-415V/50/60Hz

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Φορολογική ενημερότητα

3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

4. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

5. Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου περί εγγραφής σε αυτό για το ειδικό επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από Δημόσια Αρχή ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή ισοδύναμο επαγγελματικό κατάλογο.

 

Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας είναι η χαμηλότερη τιμή. 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω: 

1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων. 

2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται. 

3. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από την απαιτούμενη ποσότητα  απορρίπτεται. 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Πρόεδρου μετά την εισήγηση της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 221 παρ.3 του Ν.4412/2016.

Το κόστος δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον οικείο Κ.Α. 02.15.7131 του προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το οικονομικό έτος 2018. 

 

 

Ο προϊστάμενος 

Ταμειακής Υπηρεσία

 

Τερζής Ιωάννης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (ΚΕΔΗΣ) ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά έξι (6) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Εικαστικού Εργαστηρίου «ΑΡΤΙΟ».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κ.Ε.ΔΗ.Σ., Εθνικής Αντίστασης 34, 3ος όροφος, 62124, Σέρρες, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας Στρατουδάκη Νεκταρίας (τηλ. επικοινωνίας: 23210 68915, 23210 68900). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) σε εφαρμογή του Ν.3850/2010, του Ν.1568/1985 και του Π.Δ 17/1996 ύστερα από την 95/2018  απόφαση με ΑΔΑ: 6ΦΒΓΟΛΜΠ-Ρ3Λ του Δ.Σ της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., προτίθεται να απασχολήσει με Σύμβαση  Παροχής Υπηρεσιών, ένα (1) Τεχνικό Ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3850/2010, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, προϋπολογισμού χιλίων οχτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (1.875,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) σε εφαρμογή του Ν.3850/2010, του Ν.1568/1985 και του Π.Δ 17/1996 ύστερα από την 94/2018  απόφαση με ΑΔΑ: 669ΜΟΛΜΠ-ΖΥΗ του Δ.Σ της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., προτίθεται να απασχολήσει με Σύμβαση  Παροχής Υπηρεσιών, ένα (1) Ιατρό Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3850/2010, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, προϋπολογισμού χιλίων οχτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (1.875,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) θα προβεί σε προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των τμημάτων του Εικαστικού Εργαστηρίου «ΑΡΤΙΟ» για το έτος 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 69η/2018 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές προσφορές σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 2 του ΕΚΠΟΤΑ. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463 / 2006, ( Δ.Κ.Κ.) 

 

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) θα προβεί σε προμήθεια φαρμάκων, φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του προσωπικού της Επιχείρησης, τις ανάγκες του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», των δομών Κ.Δ.Α.Π., του Εικαστικού Εργαστηρίου «ΑΡΤΙΟ», του Γυμναστηρίου και της Σχολής Χορού της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το έτος 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 70η/2018 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές προσφορές σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 2 του ΕΚΠΟΤΑ. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463 / 2006, ( Δ.Κ.Κ.) 

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) θα προβεί σε προμήθεια μουσικών οργάνων και ανταλλακτικών για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., για το έτος 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 68η/2018 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές προσφορές σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 2 του ΕΚΠΟΤΑ. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463 / 2006, ( Δ.Κ.Κ.) 

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) και συγκεκριμένα οι δομές «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» και «ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΕΡΡΩΝ» θα προβούν σε διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα «ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ, ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ» στις 23 Μαΐου 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 61η/2018 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.. Στο πλαίσιο αυτό θα παρατεθεί γεύμα δέκα (10) ατόμων μετά το πέρας της εκδήλωσης. Η υπηρεσία θα ανατεθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σχετικές προσφορές σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 2 του ΕΚΠΟΤΑ. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463 / 2006, ( Δ.Κ.Κ.) 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 15/05/2018 και ώρα 12:00 στο Πρωτόκολλο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) θα προβεί σε προμήθεια χιλίων (1000) σακιδίων πλάτης διαφόρων χρωμάτων (από πολυεστέρα) με κορδόνι, διάστασης 34Χ45 εκ. με εκτύπωση μεταξοτυπίας για την συμμετοχή των Κ.Δ.Α.Π. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. στο «ECO FESTIVAL» του Δήμου Σερρών, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 60η/2018 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές προσφορές σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 2 του ΕΚΠΟΤΑ. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463 / 2006, ( Δ.Κ.Κ.) 

 

 Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) θα προβεί στην διοργάνωση εκδηλώσεων με την ανάθεση της  εκτύπωσης διαφημιστικού υλικού (αφίσες, προσκλήσεις, κλπ) και μπάνερ. Συγκεκριμένα η ανάθεση αφορά: 1) την συμμετοχή των Κ.Δ.Α.Π. στο ECOFESTIVALτου Δήμου Σερρών από 22-24 Μαΐου, 2) την ενημερωτική εκδήλωση των δομών «Βοήθεια στο Σπίτι» & «Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας»με θέμα: «Σακχαρώδης διαβήτης , αρτηριακή υπέρταση και λοιποί παράγοντες καρδιαγγειακής νόσου» στις 23 Μαΐου 2018 και 3) τηνσυνδιογάνωση με τον Πανηπειρωτικό Σύλλογο Ν. Σερρών της εκδήλωσης «14ο Αντάμωμα Ηπειρωτών Βορείου Ελλάδος»στις 16 Ιουνίου 2018 , σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 60η-61η-75η/2018 αποφάσεις του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές προσφορές σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 2 του ΕΚΠΟΤΑ. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463 / 2006, ( Δ.Κ.Κ.) 

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) θα προβεί σε μίσθωση μικρού λεωφορείου 23 θέσεων για τη μεταφορά και συμμετοχή των παιδιών του Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ σε εκδήλωση στις 25 Μαΐου 2018, στην περιοχή Πεύκα Θεσσαλονίκης. Επίσης, η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. θα προβεί σε μίσθωση λεωφορείου 50 θέσεων για τη μεταφορά της Φιλαρμονικής Μπάντας του Δήμου Καλαμαριάς, για τη συμμετοχή της στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης των Σερρών στις 29 Ιουνίου 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 71η/2018 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές προσφορές σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 2 του ΕΚΠΟΤΑ. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463 / 2006, ( Δ.Κ.Κ.) 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 16/05/2018 και ώρα 12:00 στο Πρωτόκολλο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ..

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 600,00€  συμπεριλαμβανομένου το Φ.Π.Α..

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) θα προβεί στην προμήθεια υλικών και την τοποθέτησή τους για την αναβάθμιση των μέτρων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του υπογείου του κτιρίου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 49/2018  απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.484,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς να αποστείλουν την προσφορά τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Τετάρτη 4 Απριλίου του έτους 2018 και ώρα 12:00 στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (Εθνικής Αντίστασης 34, 3ος όροφος) τις εργάσιμες μέρες και ώρες της υπηρεσίας.

Attachments:
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ _1_.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ _1_.pdf[ ]133 kB
Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση  για τη σύνταξη μελέτης τεχνικού φακέλου σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης των δύο (2) ανελκυστήρων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 47/2018  απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.711,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς να αποστείλουν την προσφορά τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Τρίτη 3 Απριλίου του έτους 2018 και ώρα 12:00 στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. (Εθνικής Αντίστασης 34, 3ος όροφος) τις εργάσιμες μέρες και ώρες της υπηρεσίας.
Κριτήριο ανάθεσης της υπηρεσίας θα είναι η χαμηλότερη τιμή, η οποία θα αφορά το σύνολο της ζητούμενης υπηρεσίας του ενδεικτικού προϋπολογισμού της .

Attachments:
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf[ ]87 kB
Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), μετά από την αριθ. Απόφ.14/2018 του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., προσκαλεί όποιον διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα να καταθέσει φάκελο στην Επιχείρηση για μια (1) θέση Αρχιμουσικού για την λειτουργία της Φιλαρμονικής Μπάντας του Δήμου Σερρών.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράωρης απασχόλησης, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (περίοδος 2017-2018).

Περισσότερα...

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά, για το σύνολο των υπηρεσιών για την  «ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ., ΕΤΟΥΣ 2018» . Η δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών έχει προϋπολογιστεί ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των 22.300,00 € (είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της Κ.Ε.ΔΗ.Σ και θα καλυφθεί από τους ΚΑ 02.15.6471.03 & ΚΑ 02.15.6471.10 εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού έτους 2018.

Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) θα προβεί σε προμήθεια εδεσμάτων και Ροφημάτων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων της Επιχείρησης (Κούλουμα Καθαρής Δευτέρας), για τις ανάγκες των εκδηλώσεων των δομών (Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ), της Φιλαρμονικής Μπάντας, της Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας, της Σχολής Χορού της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και εδέσματα για την Εθνική Επέτειο 28η Οκτωβρίου-Εθνική επέτειο  25η Μαρτίου, για το έτος 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 15/2018 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές προσφορές σύμφωνα με:

Περισσότερα...

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά, για το σύνολο των υπηρεσιών “Παροχή λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών και οικονομικής διαχείρισης της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το έτος 2018”.

Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (περίοδος 2017-2018).

Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), μετά από την αριθ. απόφ. 152/2017 του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., προσκαλεί όποιος/α διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα να καταθέσει φάκελο στην Επιχείρηση για μια (1) θέση Γυμναστή/στριας ως εκπαιδευτή αθλητικών χορών σε ενηλίκους του Γυμναστηρίου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), μετά από την αριθ. Απόφ.153/2017 του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., προσκαλεί όποιον διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα να καταθέσει φάκελο στην Επιχείρηση για μια (1) θέση Μουσικού για την λειτουργία της Παιδικής-Εφηβικής Χορωδίας με ορχηστρικό σύνολο του Δήμου Σερρών.

Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών και υποβολή κλειστών προσφορών, για την Ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Πολιτείας των Ευχών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για την περίοδο 20-12-2017 ΕΩΣ 03-01-2018» μέχρι του ποσού των εξήντα οχτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα δύο ευρώ (68.962,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής.

Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), μετά από την αριθ. Απόφ.151/2017 του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., προσκαλεί όποιον διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα να καταθέσει φάκελο στην Επιχείρηση για μια (1) θέση Αρχιμουσικού για την λειτουργία της Φιλαρμονικής Μπάντας του Δήμου Σερρών.

Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), μετά από την αριθ. απόφ. 139/2017 του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., προσκαλεί όποια διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα να καταθέσει φάκελο στην Επιχείρηση για μια (1) θέση Δασκάλας Χορού για την λειτουργία των τμημάτων χορού της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), μετά από την αριθ. Απόφ.138/2017 του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., προσκαλεί όποιον διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα να καταθέσει φάκελο στην Επιχείρηση για μια (1) θέση Κεραμίστα ως εκπαιδευτή και κυρίως ως υπεύθυνου οργάνωσης και λειτουργίας του Εικαστικού Εργαστηρίου «ΑΡΤΙΟ» της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), μετά από την αριθ. απόφ. 140/2017 του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., προσκαλεί όποιος/α διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα να καταθέσει φάκελο στην Επιχείρηση για μια (1) θέση Γυμναστή/στριας ως εκπαιδευτή και κυρίως ως υπεύθυνου οργάνωσης και λειτουργίας του Γυμναστηρίου ενηλίκων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την Ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού στο πλαίσιο της «Πολιτείας των Ευχών» της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. μέχρι του ποσού των εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι ευρώ (69.936,00€) συμπεριλαμβανομένου όλων των νόμιμων κρατήσεων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, από την ορισθείσα επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, την 3η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στην αίθουσα δημοπρασιών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., Εθνικής Αντίστασης 34, Σέρρες, 2ος όροφος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν κλειστές προσφορές στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, μέχρι την ημερομηνία αυτή και ώρα 13:00 μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών της Επιχείρησης κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ.: 23210 68900-10).

Συνημμένα αρχεία:

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (ΚΕΔΗΣ) ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά έξι (6) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Εικαστικού Εργαστηρίου «ΑΡΤΙΟ».

Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) θα προβεί σε παροχή υπηρεσιών για την ηχητική κάλυψη των προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων καθώς και των εκδηλώσεων θρησκευτικού χαρακτήρα των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Σερρών διάρκειας έως τον Ιανουάριο 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 67/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από συλλογή προσφορών.

Περισσότερα...

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά, για το σύνολο των υπηρεσιών “Παροχή λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών και οικονομικής διαχείρισης της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το έτος 2017”.

Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την Ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «Προμήθειας ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το έτος 2017» μέχρι του ποσού των δεκατριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα δύο ευρώ (13.452,00€) συμπεριλαμβανομένου όλων των νόμιμων κρατήσεων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών (www.serres.gr) και υποβολή κλειστών προσφορών, για την Ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων για την κάλυψη των αναγκών των δομών Κ.Δ.Α.Π. - Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ και του κτιρίου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.» μέχρι του ποσού των δεκατριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (13.640,00€) συμπεριλαμβανομένου όλων των νόμιμων κρατήσεων., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την Ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης και εκμετάλλευσης του Αναψυκτηρίου του Δημοτικού Θεάτρου Κεντρικού Πάρκου Δήμου Σερρών (Δ.Θ.Κ.Π.), με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα.

Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου και υποβολή κλειστών προσφορών, για την Ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για την περίοδο 2016 -2017» μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων τετρακοσίων πέντε ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (10.405,94€) συμπεριλαμβανομένου όλων των νόμιμων κρατήσεων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών και υποβολή κλειστών προσφορών, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «Ανάθεση σε Αρχιμουσικό της λειτουργίας της Φιλαρμονικής μπάντας του Δήμου Σερρών και της παιδικής χορωδίας με ορχηστρικό σύνολο» μέχρι του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00€) συμπεριλαμβανομένου όλων των νόμιμων κρατήσεων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος.

Περισσότερα...

Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών της δομής ΚΔΑΠ ΜΕΑ, που εδρεύει στις Σέρρες, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Κάλυψη αναγκών της δομής ΚΔΑΠ ΜΕΑ» συνολικής διάρκειας έως δέκα (10) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Περισσότερα...

Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά έξι (6) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Εικαστικού Εργαστηρίου «ΑΡΤΙΟ» της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., που εδρεύει στις Σέρρες, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία επιμορφωτικών τμημάτων» συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΜΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΜΕ ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως # 25.000,00€ # (είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών και με δυνατότητα παράτασης τριών (3) μηνών κατόπιν έγγραφης συμφωνίας και των δύο μερών.

Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), μετά από την αριθ. απόφ. 132/2016 του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., προσκαλεί όποια διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα να καταθέσει φάκελο στην Επιχείρηση για μια (1) θέση Δασκάλας Χορού για την λειτουργία των τμημάτων χορού της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), μετά από την αριθ. απόφ.134/2016 του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., προσκαλεί όποιον διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα να καταθέσει φάκελο στην Επιχείρηση για μια (1) θέση Κεραμίστα ως εκπαιδευτή τουλάχιστον 3 τμημάτων και κυρίως ως υπεύθυνου οργάνωσης και λειτουργίας του Εικαστικού Εργαστηρίου «ΑΡΤΙΟ» της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και προβολής όλων των δράσεών του και συμμετοχής του στις εκδηλώσεις του Δήμου Σερρών και των τοπικών φορέων.

Περισσότερα...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, εννέα (9) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Περισσότερα...