☎ 23210 68900

Τηλεφωνικό κέντρο

Σύµφωνα µε την αριθµ. 559/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Σερρών (Κ.Ε.∆Η.Σ.) διοικείται από ενδεκαµελές (11) ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τα µέλη του οποίου ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από το Δηµοτικό Συµβούλιο.

Ορισµός µελών για τη συγκρότηση νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Σερρών (Κ.Ε.∆Η.Σ.):

1. Καρπουχτσής Κώστας, ∆ηµ Σύµβουλος, Πρόεδρος ∆/κού Συµβουλίου, µε αναπληρωτή τον ∆ηµ. Σύµβουλο κ. Χράπα Παντελή.
2. Γρηγοριάδης Χρήστος, ∆ηµ. Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος ∆/κού Συµβουλίου, µε αναπληρωτή τον ∆ηµ. Σύµβουλο κ. Καρπουχτσή Κων/νο.
3. Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης, ∆ηµ. Σύµβουλος, µέλος, µε αναπληρωτή τον ∆ηµ. Σύµβουλο κ. Καδή Γεώργιο.
4. Ηλιοπούλου Σταλακτή, ∆ηµ. Σύµβουλος, µέλος, µε αναπληρωτή τον ∆ηµ. Σύµβουλο κ. Χρυσανθίδη Βασίλειο.
5. Αναστασιάδης Ηλίας, ∆ηµ. Σύµβουλος, µέλος, µε αναπληρώτρια την ∆ηµ. Σύµβουλο κ. Καλώτα Παναγιώτα.
6. Πολυχρόνης Λάµπρος, εκπρόσωπος Εργατικού Κέντρου, µέλος, µε αναπληρωτή τον κ. Γουναρίδη ∆ηµήτριο.
7. Κατσαρίδου Μυστακίδου Ελένη, δηµότισσα, µέλος, µε αναπληρώτρια την δηµότισσα κ. Βεργουλίδου Σουλτάνα.
8. Ζαφειριάδου Μπουρβάνη Βασιλική, δηµότισσα, µέλος, µε αναπληρώτρια την δηµότισσα κ. Μπουρατζή Αικατερίνη.
9. Σουπίδου Φωτεινή, δηµότισσα, µέλος, µε αναπληρωτή τον δηµότη κ. Καφτάνη Ζαχαρία.
10. Παναγιωτίδου Σοφία, δηµότισσα, µέλος, µε αναπληρώτρια την δηµότισσα κ. Ρακογιάννη Σαρατσίδου Έφη.
11. ∆ηµητριάδου Ιωάννα, εργαζόµενη στην Κοινωφελή Επιχείρηση, µέλος, µε αναπληρώτρια την εργαζόµενη στην Κοινωφελή Επιχείρηση, κ. Μαυροπούλου Ευθυµία.