☎ 23210 68900

Τηλεφωνικό κέντρο

Συνεδριάσεις Δ.Σ.

Σέρρες 14/03/2019

Αρ. Πρόσκλησης: 3

Αρ. Πρωτ.: 685

 

 

ΠΡΟΣ

 

Γρηγοριάδη Χρήστο

Χατζημαργαρίτη Μαργαρίτη

Ηλιοπούλου Σταλακτή

Αναστασιάδη Ηλία

Κηπουρού Μαριάνθη

Ζαφειριάδου Μπουρβάνη Βασιλική

Κατσαρίδου Ελένη

Παναγιωτίδου Σοφία

Πολυχρόνη Λάμπρο

 Δημητριάδου Ιωάννα

 

Ενταύθα

 

Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ) στις Σέρρες, Εθνικής Αντίστασης 34, με θέματα ημερησίας διάταξης:

 

Θέμα 1ο  

Αποδοχή ποσού 70.000,00 € από το Δήμο Σερρών, έναντι συνολικού ποσού επιχορήγησης, που απορρέει βάσει της υπ΄ αριθ. 897/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, της υπ΄ αριθ. 39/2019 απόφασης Δημάρχου και της υπ΄ αριθ. 132/2019 απόφασης Δημάρχου.

 

Θέμα 2ο 

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών / Βεβαίωση καλής εκτέ-λεσης εργασιών

 

 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

 

 

Τερζής Βασίλειος

Σέρρες 07/02/2019

Αρ. Πρόσκλησης: 2

Αρ. Πρωτ.: 359

 

 

ΠΡΟΣ

 

Γρηγοριάδη Χρήστο

Χατζημαργαρίτη Μαργαρίτη

Ηλιοπούλου Σταλακτή

Αναστασιάδη Ηλία

Κηπουρού Μαριάνθη

Ζαφειριάδου Μπουρβάνη Βασιλική

Κατσαρίδου Ελένη

Παναγιωτίδου Σοφία

Πολυχρόνη Λάμπρο

 Δημητριάδου Ιωάννα

 

Ενταύθα

 

Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ) στις Σέρρες, Εθνικής Αντίστασης 34, με θέματα ημερησίας διάταξης:

 

Θέμα 1ο  

Έγκριση ή μη διαγραφής απαιτήσεων που εμφανίζονται στο ισοζύγιο της πρώην Κ.Ε.Κ.Α.Σ.

 

Θέμα 2ο 

Αποδοχή της υπ΄ αριθ. 897/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών και της υπ΄ αριθ. 39/2019 απόφασης Δημάρχου, που αφορούν τη χρηματοδότηση της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το έτος 2018

 

Θέμα 3ο 

Έγκριση αποστολής αιτήματος προς έγκριση ΠΥΣ 33/2006, που αφορά τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου για την κάλυψη των αναγκών του Εικαστικού Εργαστηρίου «ΑΡΤΙΟ» της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., βάσει του προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2019

 

Θέμα 4ο 

Έγκριση των όρων και των τευχών διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εδεσμάτων και ροφημάτων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., έτους 2019.

 

Θέμα 5ο

Έγκριση ανοίγματος λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και εξουσιοδότηση υπαλλήλων για την κίνηση του λογαριασμού.

 

Θέμα 6ο 

Έγκριση συνδιοργάνωσης με την Τ.Κ. Κάτω Καμήλας της εκδήλωσης «Καρναβάλι 2019».

 

Θέμα 7ο 

Ορισμός Νομίμου Εκπροσώπου για τη λειτουργία των γυμναστηρίων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ, βάσει της παρ. 1, άρθρου 5 του Π.Δ. 219/2006. 

 

Θέμα 8ο 

Έγκριση δημιουργίας συνδέσμου (banner) στην ιστοσελίδα της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

 

Θέμα 9ο 

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών / Βεβαίωση καλής εκτέ-λεσης εργασιών

 

 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

 

 

Τερζής Βασίλειος

Attachments:
Download this file (Πρόσκληση ΔΣ 2-2019.pdf)Πρόσκληση ΔΣ 2-2019.pdf[ ]135 kB

Σέρρες 30/11/2018

Αρ. Πρόσκλησης: 18

Αρ. Πρωτ.: 3147

ΠΡΟΣ

1. Γρηγοριάδη Χρήστο

2. Χατζημαργαρίτη Μαργαρίτη

3. Ηλιοπούλου Σταλακτή

4. Αναστασιάδη Ηλία

5. Κηπουρού Μαριάνθη

6. Ζαφειριάδου Μπουρβάνη Βασιλική

7. Κατσαρίδου Ελένη

8. Παναγιωτίδου Σοφία

9. Πολυχρόνη Λάμπρο

10. Δημητριάδου Ιωάννα

Ενταύθα

Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα

13:00 σε τακτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης

Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ) στις Σέρρες, Εθνικής Αντίστασης 34, με θέματα ημερησίας

διάταξης:

Θέμα 1ο Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων, έτους 2017.

Θέμα 2ο Αποζημίωση του Προέδρου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Τερζής Βασίλειος

ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF

Σέρρες 22/11/2018 Αρ. Πρόσκλησης: 17 Αρ. Πρωτ.: 3040

 

ΠΡΟΣ 1. Γρηγοριάδη Χρήστο

         2. Χατζημαργαρίτη Μαργαρίτη 

         3. Ηλιοπούλου Σταλακτή 

         4. Αναστασιάδη Ηλία 

         5. Κηπουρού Μαριάνθη 

         6. Ζαφειριάδου Μπουρβάνη Βασιλική 

         7. Κατσαρίδου Ελένη

         8. Παναγιωτίδου Σοφία 

         9. Πολυχρόνη Λάμπρο 

        10. Δημητριάδου Ιωάννα Ενταύθα

 

Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ) στις Σέρρες, Εθνικής Αντίστασης 34, με θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού, χρήσης 2018.

Θέμα 2ο Αποδοχή πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, προμηθειών και αξιολόγησης προσφορών, που αφορά την παροχή υπηρεσιών για τη «Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου και ανακατασκευή θεματικών σπιτιών της Πολιτείας των Ευχών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το έτος 2018».

Θέμα 3 ο Έγκριση διενέργειας δημόσιου τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού και καθορισμός των όρων του, που αφορά την μίσθωση ακινήτου ως αποθηκευτικού χώρου για την κάλυψη των αναγκών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Θέμα 4ο Έγκριση των όρων και των τευχών διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σε ανάδοχο τη ς λογιστικής υποστήριξης της Κ.Ε.ΔΗ.Σ για το έτος 2019.

Θέμα 5ο Έγκριση των όρων και των τευχών διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ, έτους 2019.

Θέμα 6ο Έγκριση διοργάνωσης της εκδήλωσης «Νότες Χριστουγέννων» στις 21 Δεκεμβρίου 2018 στο κινηματοθέατρο «ΑΣΤΕΡΙΑ».

Θέμα 7ο Έγκριση για την προμήθεια χριστουγεννιάτικων δώρων για τα παιδιά των δομών ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Θέμα 8 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μικρασιατών Αγίου Ιωάννη Σερρών «Αλησμόνητες Πατρίδες» χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης.

Θέμα 9 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης με την Τ.Κ. Καλών Δένδρων εκδήλωσης - αναβίωσης του εθίμου «Κόλντε – Κόλντε». Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 34 Ταχ. Κώδικας: 62122, Σέρρες Τηλ: 23210 68915 Fax: 23210 68909 Πληροφορίες: Στρατουδάκη Νεκταρία e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θέμα 10ο Έγκριση συνδιοργάνωσης με την Τ.Κ. Ορεινής του εθίμου του Καρναβαλιού στις 7 Ιανουαρίου 2018.

Θέμα 11 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης με την Τ.Κ. Βαμβακιάς εκδήλωσης ανήμερα της εορτής του Αγίου Αντωνίου.

Θέμα 12 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης με την Αδελφότητα Μικρασιατών Ν. Σερρών «Ο Άγιος Πολύκαρπος» της εκδήλωσης «ΠΟΛΥΚΑΡΠΕΙΑ 2019».

Θέμα 13 ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών / Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών.

Θέμα 14 ο Έγκριση έκτακτων πραγματοποιημένων δαπανών.

 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Τερζής Βασίλειος

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Σέρρες 04/10/2018

Αρ. Πρόσκλησης: 14

Αρ. Πρωτ.: 2427

 

ΠΡΟΣ

 

1.  Γρηγοριάδη Χρήστο

2.  Χατζημαργαρίτη Μαργαρίτη

3.  Ηλιοπούλου Σταλακτή

4.  Αναστασιάδη Ηλία

5.  Κηπουρού Μαριάνθη

6.  Ζαφειριάδου Μπουρβάνη Βασιλική

7.  Κατσαρίδου Ελένη

8.  Παναγιωτίδου Σοφία

9.  Πολυχρόνη Λάμπρο

10.  Δημητριάδου Ιωάννα

 

Ενταύθα

 

Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ) στις Σέρρες, Εθνικής Αντίστασης 34, με θέματα ημερησίας διάταξης:

 

Θέμα 1ο  

Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, προμηθειών και αξιολόγησης προσφορών που αφορά την ανάθεση σε Κεραμίστα υπηρεσιών ως υπευθύνου για τη λειτουργία του Εικαστικού Εργαστηρίου «ΑΡΤΙΟ» της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Θέμα 2ο

Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, προμηθειών και αξιολόγησης προσφορών που αφορά αφορά την ανάθεση σε Δασκάλα Χορού ως υπεύθυνης για τη λειτουργία της Σχολής Χορού της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Θέμα 3ο

Αποδοχή πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, προμηθειών και αξιολόγησης προσφορών που την προμήθεια ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ, βάσει της υπ΄ αριθ. 130/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ και την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας

Θέμα 4ο

Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με έξι (6) ΠΕ Εικαστικούς για την κάλυψη των αναγκών του Εικαστικού Εργαστηρίου «ΑΡΤΙΟ» της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., βάσει της υπ΄ αριθ. ΣΜΕ 1/2018 ανακοίνωσης και την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας

Θέμα 5ο

Έγκριση αιτήματος του Ομίλου Ορφέα Σερρών σχετικά με τη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης.

Θέμα 6ο

Έγκριση αιτήματος της Μακεδονικής Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών – Δράμας σχετικά με τη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης.

Θέμα 7ο

 

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών / Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών

Θέμα 8ο

Έγκριση έκτακτων πραγματοποιημένων δαπανών

 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

 

 

Τερζής Βασίλειος

Attachments:
Download this file (Πρόσκληση ΔΣ 14-2018.pdf)Πρόσκληση ΔΣ 14-2018.pdf[ ]134 kB

 

Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΗΣ την Τρίτη 5 Ιουνίου 2018 και ώρα 13:30
με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Attachments:
Download this file (Πρόσκληση ΔΣ 8-2018.pdf)Πρόσκληση ΔΣ 8-2018.pdf[ ]140 kB

Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ την Τρίτη 8 Μαϊου 2018 και ώρα 13:30 με 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Attachments:
Download this file (Πρόσκληση ΔΣ 6-2018.pdf)Πρόσκληση ΔΣ 6-2018.pdf[ ]138 kB

Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ) της Σέρρες, Εθνικής Αντίστασης 34

Attachments:
Download this file (Πρόσκληση ΔΣ 4-2018.pdf)Πρόσκληση ΔΣ 4-2018.pdf[ ]134 kB

Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα
13:30 σε τακτική συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ) στις Σέρρες, Εθνικής Αντίστασης 34.

Attachments:
Download this file (Πρόσκληση ΔΣ 3-2018.pdf)Πρόσκληση ΔΣ 3-2018.pdf[ ]141 kB