☎ 23210 68900

Τηλεφωνικό κέντρο

Νέα - Δελτία Τύπου

Η Κοινωφελής Επιχείρηση  Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ) καλεί:

 • Μητέρες παιδιών και
 • Μητέρες παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία
 • Άτομα (γυναίκες και άνδρες), που τους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών
 • Άτομα που βρίσκονται σε χηρεία

που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους σε Δομές φροντίδας και φιλοξενίας ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ώστε να διευκολυνθούν να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, να καταθέσουν έως τις 28/06/2019  τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Ε.Ε.Τ.Α.Α (Τσιμισκή 27, Τ.Κ. 54624 Θεσσαλονίκη),
ή να προσέλθουν και να επικοινωνήσουν με τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π) και ΚΔΑΠ ΜΕΑ της επιχείρησης άμεσα προκειμένου να ενταχθούν ως ωφελούμενες στις δομές «Κ.Δ.Α.Π.» και «Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ» της επιχείρησης και να απασχοληθούν δωρεάν τα τέκνα τους.

 • Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π) αφορούν παιδιά από την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα ενώ,
 • Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π - ΜΕΑ) αφορούν άτομα με αναπηρία, εφήβους, και άτομα με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρία.

Οι μητέρες, που θα ενταχθούν στην εν λόγω πράξη, θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
Α) να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ε.Ε ή είναι Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα
Β) να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα ή
Γ) να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ.

Εξαιρούνται από την παρούσα πρόσκληση: Οι Τακτικοί και Αορίστου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α.

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ή ΑΛΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. (Για αλλοδαπές χωρών εκτός Ε.Ε. απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ).
 • Εκτύπωση στοιχείων ΑΜΚΑ της αιτούσας, μέσω της ιστοσελίδας www.amka.gr
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τελευταίου εξαμήνου. (Για πολίτες της Ε.Ε. και τρίτων χωρών το πιστοποιητικό θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση με ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2018. (Σε περίπτωση συζύγων που υπέβαλαν χωριστή δήλωση η αιτούσα πρέπει να προσκομίσει και το εκκαθαριστικό σημείωμα του συζύγου).
 • Επιπλέον δικαιολογητικά ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει η κάθε μητέρα:

 

Για άνεργες:

 • Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ (εκδοθέν εντός του τελευταίου τριμήνου) ή αποδεικτικό ανανέωσης του δελτίου ανεργίας ή βεβαίωση χρόνου ανεργίας του ΟΑΕΔ ή Βεβαίωση Επιδοτούμενης Ανεργίας ή όταν αφορά ειδικά ταμεία άλλο ισοδύναμο έγγραφο που να βεβαιώνει την ανεργία
 • Εφόσον είναι άνεργος ο/η σύζυγος ένα από τα παραπάνω έγγραφα και για το/τη σύζυγο.

Για μισθωτές:

 • Βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή, με ημερομηνία μεταγενέστερη της πρόσκλησης της ΕΕΤΑΑ., από την οποία θα προκύπτει το είδος (πλήρης ή μερικής απασχόλησης, ορισμένου ή αορίστου χρόνου) και η συνέχεια της απασχόλησης.
 • Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή το τελευταίο αντίγραφο πίνακα προσωπικού Ε4.

Για εργαζόμενη με εργόσημο (περιστασιακή απασχόληση)

 • Βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή, με ημερομηνία μεταγενέστερη της πρόσκλησης της ΕΕΤΑΑ., από την οποία θα προκύπτει το είδος και η συνέχεια της απασχόλησης.
 • Εργόσημο (και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα του τελευταίου 12μηνου, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον 2 μηνών) ή σε περίπτωση αυτασφάλισης 50 ένσημα εντός των τελευταίων 12 μηνών.
 • Όσες απασχολούνται με τίτλο κτήσης: Αντίγραφο σύμβασης και Αντίγραφο Δήλωσης – Απογραφής στο Ενιαίο Μητρώο ΕΦΚΑ για το έτος 2019.
 • Όσες απασχολούνται με Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών: Αντίγραφο σύμβασης και Απογραφικό Δελτίο προς το Ενιαίο Μητρώο ΕΦΚΑ για το έτος 2019.

Για αυτοαπασχολούμενες (ΟΓΑ):

 • Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α. ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη κατά το τελευταίο έτος, ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ή πρόσφατη ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Για Ελεύθερες Επαγγελματίες:

 • Αντίγραφο Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη, ακόμη και αν οφείλει εισφορές ή Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές ή πρόσφατη Ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.
 • Υπεύθυνη δήλωση  περί μη διακοπής της άσκησης επιτηδεύματος

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Ο.Ε. Ή Ε.Ε. Ι.Κ.Ε ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ή ΕΠΕ επιπλέον των παραπάνω:

 • Αρχικό Καταστατικό και σε περίπτωση μεταβολών, την τελευταία τροποποίησή του.
 • Πιστοποιητικό μη λύσης από το ΓΕΜΗ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ Ι.Κ.Ε επιπλέον των παραπάνω:

 • Υπεύθυνη Δήλωση του Διαχειριστή της εταιρείας ΙΚΕ ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η απασχολείται κανονικά στην επιχείρηση.

Δικαιολογητικά Αναπηρίας:

 • Αντίγραφο Βεβαίωσης Πιστοποίησης της Αναπηρίας σε ισχύ από ΚΕΠΑ με τη χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας ή Απόφαση Α’θμιας Υγειονομικής Επιτροπής Νομαρχίας, Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που έχει εκδοθεί πριν τη 1/9/2011.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι μητέρες θα πρέπει να έχουν μαζί ή να γνωρίζουν τους κωδικούς του taxisnet, το Α.Μ.Κ.Α τους (εκτύπωση ΑΜΚΑ) και το Α.Φ.Μ. το δικό τους και του συζύγου (καθώς και το ΑΜΚΑ του/των τέκνου/ων τους), για να είναι δυνατή η εισαγωγή στο σύστημα υποβολής αιτήσεων της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινήσεις και εγγραφές:

 • Κ.Ε.ΔΗ.Σ, Εθνικής Αντίστασης 34, 3ος όροφος, τηλ: 23210 68900, 23210 68910 και 23210 68915. (εγγραφές για τα ΚΔΑΠ – 5ο Δημοτικό Σχολείο και ΚΔΑΠ – 19ο Δημοτικό Σχολείο)
 • Κ.Δ.Α.Π Σφαγείων Σερρών: Απαμείας 1, Εργατικές Κατοικίες Σφαγείων, τηλ: 2321111354
 • Κ.Δ.Α.Π. Ομόνοιας Σερρών: Σαλαμίνος 19, Πλατεία Ομονοίας, τηλ: 2321111356
 • Κ.Δ.Α.Π. Σκουτάρεως Σερρών: Σκούταρι Σερρών, τηλ: 23210 99199
 • Κ.Δ.Α.Π - ΜΕΑ: Τέρμα Ομονοίας, Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας, τηλ. 23210 50125
 • Κ.Δ.Α.Π Προβατά Σερρών: Προβατάς Σερρών, τηλ: 23210 88535.
 • ΚΔΑΠ – 2ο Δ.Σ.: Νιγρίτης 128, τηλ: 6974262265.
 • ΚΔΑΠ – 8ο Δ.Σ.: Κερασούντος 2, τηλ: 6974262263
 • ΚΔΑΠ – 18ο Δ.Σ.: Χ. Τρικούπη 34, τηλ: 6974262262
 • ΚΔΑΠ – 19ο Δ.Σ.: Μ. Αλεξάνδρου 9, τηλ: 6974262261(για πληροφορίες)
 • ΚΔΑΠ – 20ο Δ.Σ.: Αν. Χρυσάφη 36, τηλ: 6974262260

Επίσης, πληροφορίες στο www.eetaa.gr
® Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για φορείς / δομές και ωφελούμενες μητέρες.
® Ειδική εφαρμογή για ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων.
®Ανακοίνωση για τις αιτούσες

Οι μητέρες που ενδιαφέρονται να γράψουν τα παιδιά τους στις δομές ΚΔΑΠ – 5ο Δημοτικό Σχολείο και ΚΔΑΠ - 19ο Δημοτικό Σχολείο μπορούν να προσέρχονται στο κεντρικό κτήριο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Για όλες τις υπόλοιπες δομές οι εγγραφές γίνονται κατά τόπους.

Ο Δήμος Σερρών διοργανωσε με επιτυχία δράσεις για την Oδική Ασφάλεια και τον Καθαρισμό των Πινακίδων Σήμανσης.

 

Συμμετειχαν: το Τμήμα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Τμήμα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού του Δήμου Σερρών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τροχαίας Σερρών, το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Β΄βάθμιας Εκπ/σης Σερρών και το «Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Π. Μυλωνάς».

110 Μαθητές και συνοδοί καθηγητές από το 2ο & 5ο ΓΕ.Λ Σερρών και το 2ο ΕΠΑ.Λ Σερρών εκπαιδεύτηκαν στην αφαίρεση σπρέι, αυτοκόλλητων κ.λ.π. από πινακίδες σήμανσης που δημιουργούν κινδύνους σε οδηγούς και πεζούς.

Μετά τις επιτυχημένες αποκριάτικες εκδηλώσεις της προηγούμενης εβδομάδας,  η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και το τμήμα Πολιτισμού Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Σερρών, συμβάλλοντας στην εορταστική ατμόσφαιρα, συνεχίζουν και τη δεύτερη εβδομάδα της αποκριάς, διοργανώνοντας την Παρασκευή και την Κ. Δευτέρα, 8 και 11 Μαρτίου αντίστοιχα τις παρακάτω εκδηλώσεις:

Την Παρασκευή, 8 Μαρτίου από τις 7:30 το απόγευμα έως τις 11:00 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία «Ελευθερίας» Σερρών,  τα χάλκινα πνευστά της Μακεδονίας και το φημισμένο συγκρότημα «Χρυσοδάκτυλοι» θα μας κρατήσουν συντροφιά ανεβάζοντας την ένταση, το ρυθμό και τη διάθεση με παραδοσιακούς και αποκριάτικος ήχους. Ταυτόχρονα θα προσφέρεται δωρεάν λευκό και κόκκινο κρασί σε όλους τους συμμετέχοντες.

Την Κ. Δευτέρα, 11 Μαρτίου στο τοπικό διαμέρισμα της Κάτω Καμήλας η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ενισχύει, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, το καρναβάλι και τα κούλουμα της Κ. Καμήλας. Συμμετέχουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κάτω Καμήλας με παραδοσιακούς χορούς και ο σύλλογος Εβριτών Ν. Σερρών με την αναπαράσταση του Έθιμου του Μπέη. Θα ακολουθήσει παρέλαση Καρναβαλικών αρμάτων, βράβευση εθελοντών, προσφορά παραδοσιακής φασολάδας και σαρακοστιανών εδεσμάτων καθώς και παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι με το συγκρότημα «Ήδωνες»: 

Κλαρίνο, Καβάλι:  Ηλίας Ομηριάδης 

Λαούτο: Δημήτρης Κούμλιαλης 

Βιολί: Χρήστος Παπακώστας 

Γκάιντα: Φωταράκης Χριστόδουλος 

Τραγούδι, κρουστά: Φωταράκης Αλέξανδρος 

Ακορντεόν: Βασίλης Βαλσαμάκης.

Τέλος την Κ. Δευτέρα, θα διανεμηθούν από την Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 8.500 μερίδες με σαρακοστιανά εδέσματα στα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου Σερρών και 1.500 μερίδες στο αθλητικό πάρκο της Ομόνοιας  για τους δημότες της πόλης των Σερρών όπου θα υπάρχει ηχητική εγκατάσταση και Dj για να κρατήσει συντροφιά τους επισκέπτες.  

Από το Γραφείο Τύπου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

 

Με τον καλύτερο τρόπο έπεσε η αυλαία της «Πολιτείας των Ευχών», με χορό, διασκέδαση, τραγούδι, κρέατα στο μαγκάλι (με τη συμμετοχή του Σωματείου Κρεοπωλών}, κρασί και δώρα. 

Οι Σερραίοι «αγκάλιασαν» την Τελετή Λήξης της «Πολιτείας των Ευχών» μιας και διασκέδασαν με ένα λαϊκοδημοτικό γλέντι με Σερραίους καλλιτέχνες, ενώ παράλληλα χόρεψαν, έφαγαν και ήπιαν παρά το τσουχτερό κρύο. Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε η μεγάλη κλήρωση όπου οι τυχεροί κέρδισαν τα δώρα που προσέφεραν χορηγοί.

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας ήταν καταπληκτική αξίζει να πούμε ότι την Πολιτεία των Ευχών την οποία δημιουργήσαμε πριν 6 χρόνια και τη δυναμώνουμε χρόνο με το χρόνο φέτος ήταν πιο λαμπερή  από κάθε άλλη χρονιά.  Αυτό το ομολογούν όλοι κι έτσι πρέπει να είναι να ενισχύεται χρόνο με το χρόνο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να τονώνεται και το εορταστικό κλίμα του Δήμου Σερρών. Αλλά και η κίνηση η εμπορική. Θέλω να συγχαρώ όσους δούλεψαν γι’ αυτή τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή», δήλωσε ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης. Αμέσως μετά πήρε το λόγο ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ Βασίλης Τερζής «Χρόνια Πολλά και από εμένα Καλή Χρονιά σε όλους με υγεία, ευλογημένα και φωτισμένα χρόνια, ανθρώπινα χρόνια μέσα στην κρίση. Ίσως αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο είναι να’ ρθουμε κοντά στον διπλανό μας, να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον. Χρόνια Πολλά και του Χρόνου με υγεία». 

 

Δεκάδες μουσικά σχήματα και χορωδιακά σύνολα εμφανίστηκαν στη σκηνή της Πολιτείας των Ευχών και γεγονός είναι ότι κάθε εμφάνιση ήταν και μια ευχάριστη έκπληξη.

Το βράδυ της Παρασκευής μια πρωτότυπη ορχήστρα, αποτελούμενη από ταλαντούχα παιδιά, με την καθοδήγηση του δασκάλου τους Σπύρου Φέλη, εντυπωσίασαν το κοινό της Πολιτείας των Ευχών, τόσο για την εμφάνιση όσο και για την απόδοσή τους.

 

Ο συντονισμός, η ακρίβεια αλλά κυρίως η αγάπη για τη μουσική είχε ως αποτέλεσμα ένα υπέροχο μουσικό πρόγραμμα διάρκειας μιας ώρας.

 

 

Η Σερραια Δέσποινα Πολύχρονη ενθουσίασε το κοινό που παρά το πολύ κρύο την άκουσαν να ροκαρει, αλλά και να μας ταξιδεύει με μπαλαντες. Η έκπληξη της βραδιάς ήταν η μπάντα Fasarioso που κατάφεραν να ξεσηκώσουν τον κόσμο που ήταν εκεί και να κάνουν πολύ ...φασαρια! Αμέσως μετά η Les Au Revoirs έκλεισαν τη βραδιά μουσικά στην "Πολιτεία των Ευχών".

Ο Νικηφόρος ξεσήκωσε τη νεολαία με τα τραγούδια του, Οι νεαροί φίλοι της "Πολιτείας των Ευχών" συγκεντρώθηκαν από νωρίς μπροστά από την εξέδρα της Τετάρτης για να χειροκροτήσουν τον γνωστό τραγουδιστή που ήρθε αποκλειστικά γι' αυτούς.Το πλούσιο πρόγραμμα συναυλιών συνεχίζεται στην "Πολιτεία των Ευχών" με τη νεολαία να υποστηρίζει θερμά τους τραγουδιστές παρά το κρύο της περιόδου.  

 

Παραμονή Χριστουγέννων και η Φιλαρμονική ορχήστρα τα "έψαλε" τόσο στον ΔημΔήμα Σερρών Πέτρο Αγγελίδη στο Δημαρχείο όσο και στον Μητροπολίτη Σερρών & Νιγρίτης Θεολόγο.

Βίντεο θα δείτε στη σελίδα της ΚΕΔΗΣ στο Facebook

Εντυπωσιακή σκηνική παρουσία ειχε στην «Πολιτεία των Ευχών» ο γνωστός τραγουδιστής Ηλίας Βρεττός ο οποίος ξεσήκωσε το Σερραικο κοινό.Με τα τραγουδια του κατάφερε μέσα στο κρύο να τους διασκεδάσει και να τους ανεβάσει. Ο κόσμος συγκεντρώθηκε από νωρίς και παρά το κρύο παρέμεινε εκεί για να χειροκροτήσει τον Ηλία Βρεττό.

 

Φαντασμαγορική ήταν η έναρξη της μεγάλης Χριστουγεννιάτικης γιορτής του Δήμου Σερρών με πολλά πυροτεχνήματα και εορταστικές μελωδίες. Σε μια «Πολιτεία των Ευχών» μεταμορφώθηκαν οι Σέρρες για να υποδεχθούν τα Χριστούγεννα. Με εντυπωσιακό και πλούσιο διάκοσμο πολλά και καινούργια παιχνίδια, πλούσιο πρόγραμμα και πολύ λάμψη Χριστουγέννων άνοιξε χθες τις πύλες της η «Πολιτεία των Ευχών» στο κεντρικό πάρκο των Σερρών (Θερινό θεατράκι).

Για 6η συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος Σερρών και η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. διοργανώνουν τη μεγάλη Χριστουγεννιάτικη γιορτή «Πολιτεία των Ευχών» η οποία θα πραγματοποιηθεί μέχρι 2 Ιανουαρίου 2018. 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Βασίλης Τερζής δήλωσε:

«6η χρονιά η «Πολιτεία των Ευχών» σε αυτόν τον ανανεωμένο χώρο στην οδό Δορυλαίου. Θα έχει έναν αποκεντρωτικό χαρακτήρα και θα πάει και στην Πλατεία Ελευθερίας, στην Πλατεία Κρονίου και στους πεζοδρόμους για διάφορες και ποικίλες εκδηλώσεις. Θέλω να ευχηθώ να έχουμε τον μέγα χορηγό που είναι ο καιρός, ας έχει κρύο αλλά, βροχή να μην έχουμε για να έρθει ο κόσμος. Γιατί Χριστούγεννα σημαίνει αγάπη και τίποτα άλλο». 

Ο Δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης δήλωσε:

«Η Πολιτεία των Ευχών που δημιουργήσαμε πριν από έξι χρονιά και την οποία δυναμώνουμε χρόνο με το χρόνο κατα κοινή ομολογία φέτος είναι πιο εντυπωσιακή και πιο λαμπερή από κάθε άλλη προηγούμενη χρονιά. Η «Πολιτεία των Ευχών» είναι έτοιμη να δώσει χαρα, διασκέδαση και ψυχαγωγία σε μικρούς και μεγάλους με πολλές δράσεις και εκδηλώσεις με μουσικά σχήματα, χορευτικά συγκροτήματα με το Σπίτι του Αη Βασίλη, με το Εργαστήρι της Σοκολάτας, με το Carussel με το παγοδρόμιο και με το Λούνα Παρκ και τα χιλιάδες λαμπόνια που όλα αυτά μαζί συνθέτουν ένα παραμυθένιο σκηνικό. Το Χριστουγεννιάτικο κλίμα τονώνουν και οι πολλές παράλληλες δράσεις. Η Πολιτεία των Ευχών φέτος έχει και έναν κοινωνικό χαρακτήρα με την Εκκλησία θα πραγματοποιηθούν δράσεις αλληλεγγύης και προσφοράς. Συγχαρητήρια σε όλους όσους δούλεψαν για να πραγματοποιηθεί η Πολιτεία των Ευχών. Συγχαρητήρια στα μέλη του Δ.Σ. και στο Πρόεδρο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Βασίλη Τερζή".